Baunevangens Badminton Klub


Gå til indhold

Klubvedtægter

Klubben

Vedtægter for Baunevangens Badmintonklub.
Stiftet i 1958.

§ 1

Klubbens navn og hjemsted:
Stk. 1. Klubbens navn er Baunevangens Badmintonklub (forkortet B.B.K.).
Stk. 2. Dens hjemsted er Hvidovre Kommune.


§ 2

Klubbens formål er:
Stk. 1. At foranledige baner og tilhørende nødvendige faciliteter stillet til rådighed for foreningens medlemmer, så at disse kan dyrke badmintonspillet, fortrinsvis double, efter lyst og evner.
Stk. 2. At fremme klublivet og kammeratskabet medlemmerne imellem.
Stk. 3. At klubbens midler (indtægter) indtil ophør ifølge § 13 stk. 2, anvendes i overensstemmelse hermed.


§ 3

Optagelse af medlemmer.
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver person, som opfylder formålsparagraffen. Henvendelse herom skal rettes til klubbens bestyrelse.
Stk. 2. Såfremt klubbens baner er fuldt udnyttet, skal bestyrelsen oprette en venteliste.
Stk. 3. Fortrinsret på denne venteliste har:1) passive medlemmer, som ønsker at genindtræde som aktive, jf. § 4.2) personer udmeldt i hht. § 5.3) personer der ønsker at spille double.4) personer med tilknytning til medlemmer i klubben.5)
personer bosiddende i Hvidovre kommune.
Stk. 4. Ved indmeldelse opgives Email adresse, til brug for klubbens kommunikation med medlemmet. Hvis Email adressen ikke opgives, forpligter medlemmet sig selv til at opsøge information om aktiviteter, kontingent, vedtægter og
anden information om klubben på vores hjemmeside
www.baunevangen.dk. Der erlægges desuden 1 års kontingent.
Ved indmeldelse efter 31. december dog kun et halvt års kontingent.

§ 4

Passive medlemmer:
Stk. 1. Efter mindst 2 år som aktivt medlem, er der mulighed for at overgå til passivt medlemskabStk. 2. Passive medlemmer har samme status som aktive medlemmer ved tildeling af tilskud i forbindelse med festarrangementer.Stk. 3. Kontingentet for passive medlemmer er det samme som for aktive medlemmer.

§ 5

Udmeldelse:
Stk. 1. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, eller hvis § 6 stk. 3 træder i kraft.Stk. 2. Kontingent for den sæson, hvori udmeldelsen finder sted, skal betales. Ligeledes skal evt. økonomiske mellemværender være afviklet, inden genindmeldelse kan finde sted.

§ 6

Regnskabsår og kontingent.
Stk. 1. Regnskabsåret er 1.7 - 31.6. Det reviderede regnskab skal forelægges på den ordinære generalforsamling, og en kopi at det reviderede regnskab skal foreligge samtidig med indkaldelse til denne.Stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling, kontant eller via netbank, inden eller dog senest ved generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen kun for dem som har betalt. Kvittering fra netbank eller dags dato også gyldig adgang. Ved for sent betaling rykkes for betalingen, og der tillægges et rykkergebyr, hvis størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen, samtidig med fastsættelsen af kontingentet. Betaling af kontingent og rykkergebyr skal ske inden 10 dage fra påkrav.Stk. 3. Manglende betaling betragtes som udmeldelse.

§ 7

Eksklusion:
Et medlem kan ekskluderes efter enstemmig bestyrelsesbeslutning, men en sådan beslutning kan dog skriftligt indankes for førstkommende generalforsamling og kræver, mindst 60 % majoritet for at kunne gennemføres, af de fremmødte. Anken skal være bestyrelsen i hænde senest dagen før generalforsamlingen.

§ 8

Banefordeling.
Stk. 1. Banefordelingen fastsættes på generalforsamlingen. For at kunne komme i betragtning ved banefordelingen kræves:1) at der ikke skyldes kontingent, jf. § 6. stk. 22) at ”banen” er repræsenteret af mindst et medlem på generalforsamlingen.Stk. 2. Fra punkt 2 i nærværende paragrafs stk. 1. kan der dog dispenseres, såfremt bestyrelsen har modtaget en skriftlig anmodning om uændret spilletid mindst en uge før afholdelsen af generalforsamlingen.Stk. 3. Ønskes ændret spilletid skal dette meddeles bestyrelsen mindst en uge før generalforsamlingen. I dette tilfælde kan der ikke gives dispensation fra nærværende paragrafs stk. 1. pkt. 2.

§ 9

Spilletider.
Stk. 1. En banetime er normalt 1 time (4 spillere).Stk. 2. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra.

§ 10

Klubmesterskaber.
Bestyrelsen skal foranledige, at der i forårssæsonen afholdes klubmesterskaber i mixed double, herre double og dame double, evt. single, under forudsætning af, at der er tilstrækkelig tilslutning.

§ 11

Generalforsamling.
Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling i første halvdel af September måned. Efter generalforsamlingen vil der, hvis generalforsamlingen afholdes på et spillested, være fælles træning for alle deltagere på alle baner.Stk. 3. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.Stk. 4. Dagsorden er følgende:1) Valg af dirigent.2) Bestyrelsen aflægger beretning.3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab.4) Fastsættelse af kontingent og gebyr.5) Behandling af indkomne forslag, herunder evt. indkommen anke over eksklusion.6) Banefordeling.7) Valg af bestyrelse og suppleant.8) Valg af revisorer.9) Valg af festudvalg.10) Eventuelt.Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske herom, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 4 uger efter, at en begæring herom er fremsat til bestyrelsen. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling finder sted på samme måde som for ordinær generalforsamling. Dagsorden skal angives.Stk. 6. Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.Stk. 7. På generalforsamlingen afgøres alle sager på nær dem, der nævnt i paragrafferne 7, 13 og 14, med almindeligt stemmeflertal.

§ 12

Klubbens ledelse.
Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af de stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.Stk. 2. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden i ulige årstal. Kassereren i lige årstal. Ligeledes vælges 2 bestyrelses medlemmer i år med lige årstal og 1 bestyrelsesmedlem i år med ulige årstal. Alle 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen skal så vidt muligt bestå af medlemmer fra alle klubbens spillesteder.Stk. 3. Bestyrelsen skal konstituere en banefordeler, en sekretær og et spilleudvalg.Stk. 4. Generalforsamlingen vælger yderligere en bestyrelsessuppleant, dog kun for et år.Stk. 5. Udover bestyrelsen kontrolleres klubbens aktiviteter af 2 revisorer, som vælges for en 2 årig periode, 1 vælges i lige årstal og 1 i ulige årstal.

§ 13

Klubbens opløsning.
Stk. 1. Klubben kan opløses, hvis 80 % af de stemmeberettigede deltagere til en generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.Stk. 2. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens aktiver Børnecancerfonden.

§ 14

Vedtægtsændringer.
Ændringsforslag til disse vedtægter kræver for vedtagelse 60 % majoritet.Ændring af § 13 og § 14 kræver dog 80 % majoritet blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§ 15

Tegningsregler.
Klubben tegnes af formanden og kassereren i foreningen ved gældsættelse, i alle andre tilfælde hver for sig.

§16

Medlemskab.
Klubben er tilknyttet DGI Storkøbenhavn.Klubben er pt. udmeldt af DGI, men kan meldes ind igen.

Vedtaget d. 7 september 2009.

§16 ændret d. 4-8-2011.Retur til indhold | Retur til hovedmenu